Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Zafer
dc.date.accessioned2021-03-11T20:13:21Z
dc.date.available2021-03-11T20:13:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2147-8082
dc.identifier.issn2651-5393
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.91-105
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpVME56Y3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12879/21
dc.description.abstractÖzellikle gençler arasında yaygın olarak kullanılan sosyal medya ve sosyal medya bağımlılığı kavramı son yılların popüler konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırma kapsamında da üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ele alınmıştır. Bu kapsamda bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, kullanılan uygulamalar, öğrenim gördükleri okul, sosyal medya kullanım araçları, yaşadığı kişiler, sosyal ağları kullanım süresi gibi değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını Sakarya Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesinde öğrenim gören 242 öğrenci oluşturmaktadır. Bu amaçla katılımcılara sosyal medya bağımlılığı ölçeği ve kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 istatistik programında analize tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarından elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin meşguliyet alt boyutunda orta bağımlı; duygu düzenleme alt boyutunda orta bağımlı, tekrarlama alt boyutunda az bağımlı; çatışma alt boyutunda az bağımlı son olarak da sosyal medya toplam puanında az bağımlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin sosyal medya bağımlılıklarının cinsiyete göre karşılaştırılmasında; meşguliyet, duygu durumu düzenleme çatışma alt boyutlar ve sosyal medya toplam puanlarında cinsiyete göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Erkek katılımcıların puan ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir. Öte yandan tekrarlama alt boyutunda ise cinsiyete göre anlamlı farklılık elde edilmemiştir. Araştırmanın bir diğer bulgusuna göre de öğrencilerin sosyal medya kullanma süresi ile meşguliyet arasında pozitif yönde orta düzeyde; duygu durum düzenleme, çatışma ve sosyal medya bağımlılıkları toplam puanları ile sosyal medya kullanma süresi arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişkiler tespit edildiği yönündedir.en_US
dc.description.abstractSocial media and social media addiction that are widely used especially by young persons is one of the popular topics of recent years. Within the context of this study, social media addiction among college students was discussed. İn this context, the purpose of this study is to investigate the social media dependency levels of university students by variables such as age, gender, people they live together with, class level, used social media applications, school, social media devices and the time of using social media. Participants of the study consisted of 242 students who were receiving education in Sakarya University and Beykoz University. For this purpose, Social Media Addiction Scale and Personal Information Form were applied to the participants. Data obtained was analyzed using SPSS v 22.0 statistical software. According to the results of the analysis; students’ level of social media addiction was found as moderate in occupation sub dimension, moderate in mood modification sub dimension, low in repalse sub dimension and low in conflict sub dimension, and finally low addiction was found in total score. In addition, in the comparison of social media addiction of the students; there were significant difference between the sexes in terms of occupation, mood modification, and conflict sub dimensions and social media total scores.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[Anahtar Kelime Yok]en_US
dc.titleÜniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığıen_US
dc.title.alternativeSocial Media Addiction Among University Studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentBeykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesien_US
dc.contributor.institutionauthorÖzdemir, Zafer
dc.identifier.doi10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.91-105
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage91en_US
dc.identifier.endpage105en_US
dc.relation.journalBeykoz Akademi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record